• Špeciálno-pedagogické poradenstvo

  Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva je špeciálne poradenské zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným postihnutím od ranného veku až po prípravu na povolanie.

  Zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc zákonným zástupcom detí, pedagógom a ostatným pracovníkom rezortu školstva.
   
   

 • Pedagogicko-psychologické poradenstvo

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a preveje školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

  V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg–metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie.